Charakteristika

Mateřská škola Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace, Poštovní ul 412, 331 51 Kaznějov vznikla sloučením Mateřské školy Kaznějov sídliště a Mateřské školy Kaznějov u továrny dne 01.10.2017. 

Zřizovatelem Mateřské školy Kaznějov sídliště a Mateřské školy Kaznějov u továrny (www.mskaznejov.cz) je město Kaznějov.

MŠ Kaznějov sídliště je umístěna v sídlištním komplexu. Blízký les poskytuje dětem nejčistější ovzduší z celého města.

MŠ je tvořena třemi třídami. Všechny třídy jsou v areálu školy, která tvoří dva pavilony. Je zde vybudován bezbariérový přístup, proto zde mohou být přijímany i děti s tělesným postižením. 

Budovy MŠ jsou obklopeny velkou zahradou, která je moderně vybavena (pískoviště, altán, pirátská loď a množstvím průlezek, apod.). Poskytuje dostatečný prostor pro hry a činnosti dětí. 

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ,, Od maminky do světa ,, .

Výchovně vzdělávací práce je uskutečněna formou spontánních i řízených činností. Během dne jsou pravidelně, a v dostatečné míře zařazovány relaxační a odpočinkové činnosti. Ve vzdělávání dětí upředsnostňujeme prožitkové učení, které je pro předškolní dítě přirozené.

Navštěvujeme hojně kulturní akce, pořádáme exkurse a výlety do zajímavého, a pro děti méně obvyklého prostředí. Připravujeme již tradiční akce a slavnosti pro děti a rodiče (Pasování předškoláčků, Zahradní slavnosti, MDD, Velikonoce, Mikulášská nadílka, Vánoce).

V MŠ Kaznějov sídliště má zřízenou stálou ordinaci klinický logoped.

Mezi nadstandardní aktivity patří předplavecká výchova dětí v ZŠ, práce s keramickou hlínou ve spolupráci s DDM Radovánek.

Veškeré naše snažení směrujeme k tomu, aby se dětem ve školce líbilo, byly spokojené, získaly co nejvíce zajímavých zážitků a poznatků, které budou potřebovat pro svůj další život.

 

Naše moto: Pojďme si tu spolu hrát, kreslit, zpívat, tancovat

 

Mateřská škola je realizátorem projektu s názvem: Personální podpora v MŠ Kaznějov,reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007521 v rámci Výzvy č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ l., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 

 

Kontakt

MŠ KAZNĚJOV

MŠ Kaznějov sídliště
Poštovní 412
331 51 Kaznějov
Tel: 373 332 157
ms.s.kaznejov@volny.cz

MŠ Kaznějov u továrny
Pod Továrnou 333
331 51 Kaznějov
Tel: 373 330 008
ms.s.kaznejov@volny.cz
www.mskaznejov.cz

IČ: 60611022
Bank. účet: 181415255/0300